Školní docházka u nás a ve světě

Datum publikace: 18.08.2014

Kategorie: Předškoláci | Školáci | Vzdělávání | Příprava do školy

Povinná školní docházka je v evropských zemích již mnoho desítek let naprostou samozřejmostí. Nicméně její počátky a délka a přístupy k primárnímu a preprimárnímu vzdělávání se od sebe poměrně značně liší. Podívejme se na vzdělávací systémy a problematiku zahajování povinné školní docházky v následujících nám blízkých zemích: Anglie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Francie.

Možná se může zdát, že pokud žijeme v jedné zemi, tak nám může asi být i jedno, jak je tomu se zahajováním školní docházky v zemích ostatních. V souvislosti s otevřeným pracovním trhem a volným pohybem osob po zemích Evropské unie se mnoha rodinám stávají zvláštní situace – pokud pojedete totiž s českým dítětem, kterému bude v létě tohoto školního roku pět let, tj. se čtyř a půlletým dítětem do Anglie, tak ho tam musíte přihlásit do základní školy a to i v tom případě, že v ČR je teprve v první nebo druhé třídě mateřské školy nebo dokonce do školky ještě ani nechodí. Dítě bude čekat naprosto jiný režim a dokonce i domácí úkoly….

Švýcarsko

V patnácti švýcarských kantonech je povinná docházka do posledních dvou ročníků mateřské školy pro děti od 4 let. Od školního roku 2015/16 bude povinná docházka do mateřské školy ve všech kantonech v souvislosti s dohodou o harmonizaci povinného vzdělávání. Na závěr předškolní docházky je dětem v mateřské škole proveden test školní zralosti, který určí, zda jsou zralé na přechod do první třídy nebo je nutné docházku do školy o rok odložit.

Anglie

Povinná školní docházka začíná již v tom školním roce, ve kterém dítě dovrší pěti let (tj. zahajují i čtyřleté děti, v případě dětí narozených v letních měsících). Děti nezačínají svou docházku hned v první třídě, ale dochází do tzv. „reception“, což můžeme nazvat jakousi formou přípravné třídy. Odklady povinné školní docházky zde neexistují. Německo: Povinná školní docházka začíná v Německu v šesti letech. Rozhodující datum, do kterého musí být dítěti šest let, se v jednotlivých spolkových zemích mírně liší, většinou se ale jedná děti, které dosáhnou šesti let do 30. 9. příslušného školního roku. Odklad povinné školní docházky existuje, nicméně v mnohem menší míře než u nás, pohybuje se okolo pěti procent. Dítěti se uděluje odklad na doporučení mateřské školy nebo na žádost rodičů, rozhoduje o něm ředitel základní školy a je nutné k němu doložit posouzení školního lékaře příslušné základní školy.

Rakousko

Povinná školní docházka začíná dnem 1. 9., který následuje po dosažení věku 6 let. Odklad školní docházky v Rakousku existuje a je udělen dětem, které nevykazují dostatečnou školní zralost při dosažení věku 6 let. Školní zralost testují učitelé dítěte a v případě potřeby nebo na žádost rodičů je vyžadováno vyjádření školního psychologa nebo lékaře. Děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky, jsou zařazovány do přípravné třídy.

Slovensko

Povinná školní docházka začíná rovněž prvního září po dosažení šesti let věku a dosažení školní způsobilosti. Odklad povinné školní docházky možný je. Z údajů Ústavu informácií a prognóz školstva vyplývá, že ve Slovenské republice se ve státních mateřských školách vzdělává cca 14% dětí s odkladem povinné školní docházky. Uvedený údaj nezahrnuje ale další předškolní instituce – soukromé a církevní školky, tudíž faktické procento odkladů bude pravděpodobně vyšší. Ve statistických ročenkách Ústavu informácií a prognóz školstva nejsou ve výkazech o základních školách uvedeny ročníky dětí, tudíž tento údaj nelze přesně získat. O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel příslušné základní školy na návrh rodičů, školského poradenského zařízení, dětského lékaře anebo na základě návrhu mateřské školy, ve které se dítě vzdělává.

Francie

Povinná školní docházka začíná v tom školním roce, ve kterém dítě dosáhne věku 6 let, dle informace uvedené na stránkách francouzského ministerstva školství nemůže dítě starší 6 let docházet do mateřské školy. Z toho tedy vyplývá, že odklady povinné školní docházky ve Francii neexistují a do školy začínají chodit již děti pětileté. Děti nevstupují rovnou do první třídy, ale začátek povinné školní docházky ve Francii začíná ve třídě nazvané v překladu jako „přípravný kurz“

Věk pro zahájení školní docházky se v evropských zemích liší

V České republice se zvyšuje procento jedinců, kteří nastupují do 1. ročníku o rok později. Zatímco v 80. - 90. letech mělo odklad školní docházky přibližně 20% dětí, v roce 2001 to bylo již 26%. Ve větších lokalitách je toto procento ještě vyšší. Podle sdělení Ústavu pro informace ve vzdělávání byla pro rok 2007 odložena docházka 23% dětí. Tento trend ukazuje snahu rodičů zajistit svým potomkům školní úspěšnost a dětem i sobě prodloužit období bez plnění školních povinností.

Měli bychom se však ptát, zda nejde spíše o neúměrné zvyšování nároků učitelů na žáky prvních ročníků, a tedy spíše o problém školy než dětí a jejich rodičů. V zemích, kde existuje odklad povinné školní docházky, je zpravidla také povinné testování školní zralosti a hodnocení dětí v tomto směru před zahájením povinné školní docházky, které vychází z určitého dlouhodobějšího sledování jednotlivých dětí v prostředí mateřské školy nebo přípravné třídy. Případně jsou pro udělení odkladu požadována i vyjádření mateřské školy, do které dítě dochází. Rovněž je povinné zařazování „odkladových“ dětí do určitého typu vzdělávací instituce – nejčastěji do přípravné třídy.

V České republice se školní zralost povinně netestuje kromě orientačního testu u zápisu do prvního ročníku. Určitě by stálo za úvahu a zamyšlení, proč u nás není požadováno hodnocení dítěte i mateřskou školou a jak je možné, že se rozhodne o odkladu na základě jednoho izolovaného vyšetření dítěte v prostředí pedagogicko-psychologické poradny, kterou dítě nezná, nezná ani vyšetřující psycholožku a celé vyšetření na něho může působit značně stresujícím dojmem, který celý výsledek může dost výrazně ovlivnit.

Odložení povinné školní docházky je určitě závažným rozhodnutím, které by mělo být důkladně podloženo a to i hodnocením vycházejícím z dlouhodobějšího pozorování a hodnocení dítěte, které je zpravidla možné realizovat pouze v prostředí MŠ, tak jako se děje v okolních evropských státech. Zde je samozřejmě problémem i to, že MŠ u nás není ani v posledním ročníku povinná, tudíž děti, které jsou celý předškolní věk doma, by pak neměly požadované podklady pro zápis do ZŠ.

Článek vznil ve spolupráci se Scio.cz

Tagy: odklady školní docházky | školní docházka v Evropě

Článek je vydán v rámci seriálu: Škola volá

Komentáře