Detoxikace malých dětí s poruchami učení

Datum publikace: 24.09.2014

Kategorie: Školáci | Vývoj školáka | Poruchy učení | Zdraví

Detoxikace malých dětí s poruchami učení patří k systémovým detoxikacím, které nabízí metoda C.I.C. Systémovým a zároveň systematickým.

Pod pojmem systémový si budeme představovat, že se nejedná o detoxikaci nějaké konkrétní tkáně, která je přímo zodpovědná za poruchu učení, ale o detoxikaci více dětských orgánů.

Pod pojem systematický řadíme detoxikaci, která probíhá nejenom jednorázově, ale skutečně systematicky po nějakou dobu. U závažnějších poruch učení jistě několik let.
Čeho takovou detoxikací metodou C.I.C. můžeme dosáhnout? Detoxikace poruch učení u malých dětí patří k vůbec nejsložitějším. A často nebo většinou nelze očekávat úplné uvedení do normálu, i když i takových výsledků jsme byli svědky. Poruchy učení souvisí s vývojovými vadami mozkové tkáně, které mohly probíhat už v průběhu těhotenství. Chceme-li tedy detoxikovat malé dítě, musíme se zamyslet nad tím, zda přicházelo na svět ve zcela ideálních podmínkách. To znamená v těle matky psychicky vyrovnané, bez stresů nebo emocionálních výkyvů. A zároveň v děloze, která nebyla zatížená toxiny z životního prostředí. Mezi takové toxiny kromě mikrobiálních ložisek, tzn. skrytých infekcí, můžeme řadit např. rtuť, která je neurotoxinem. Pokud je přítomna v mozkové tkáni v okamžiku jejího vývoje, působí proti růstu nervové tkáně, neuronové sítě se netvoří tím správným způsobem, jakým se tvořit mají. Matka by se tedy měla v ideálním případě detoxikovat již před početím dítěte, což je však nesplnitelné. Zaměříme se tedy na dítě, které již nějaké konkrétní poruchy učení má.

Podle zásad čínského pentagramu patří každý lidský smysl do některého z pětice hlavních orgánů. Řeč, schopnost vyjadřovat se, vyjádřit myšlenku, spadá k okruhu orgánů srdce. Sluch, tzn. schopnost rozumět informaci, patří k okruhu orgánů ledvin – tzn. i schopnost koncentrovat se. Schopnost vyjadřovat se graficky a zpětně hodnotit svůj výstup zrakovou informací, která přichází do mozku, patří pod játra, respektive pod okruh orgánů jater. Porucha racionality, kdy člověk není schopen určitých rozumových úvah ,tzn. že dobře nezvládá racionální obory, jakými jsou např. matematika a fyzika, spadá do okruhu orgánů sleziny. Posledním okruhem je okruh orgánů plic. Plíce mohou za sociální komunikaci i za vůli člověka, za to, zda se mu chce nebo nechce něco udělat. Lidé s poruchami v okruhu orgánů plic hůře navazují sociální vztahy, těžko se zařazují do kolektivů a často utíkají do svých vnitřních světů. Později jsou také dobře manipulovatelní určitými skupinami, protože dobře podléhají autoritě.

Toxiny, které se objevují v okruhu uvedených hlavních orgánů lidského těla, mohou tedy za určité disbalance v mentální rovině. Tyto orgány se pomyslně projektují do mozku, respektive do mozkové kůry, kde jsou zaprogramovány určité mentální mozkové schopnosti dítěte a ty pak souvisejí s poruchami učení.

Detoxikace dítěte s poruchami učení metodou C.I.C.

Zdaleka nejlepší způsob, jak detoxikovat dítě s poruchami učení metodou C.I.C., je navštívit nějakého konkrétního akreditovaného poradce, který byl pro tyto detoxikace vyškolen. Jejich seznam lze najít na www.eccklub.cz - Metoda C.I.C. Rodiče by měli být připraveni na to, že půjde o detoxikace systematičtější, které mohou trvat i rok. Až po této době je dobré hodnotit jejich účinek. Většinou bývají takové detoxikace doprovázeny ještě jinými psycho-terapeutickými metodami, které aktivují příslušné úseky mozkové kůry. Takže od spojení metody C.I.C. s běžnými psychoterapeutickými metodami, které se používají pro řešení těchto vývojových vad, lze očekávat optimální synergický výsledek. Přejeme hodně úspěchů při řešení poruch učení.

Joalis

Svého terapeuta naleznete ve všech regionech. Informace na www.joalis.cz, www.eccklub.cz nebo na tel: 383 321 741

Economy Class Company s.r.o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, www.joalis.cz, tel.: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz

Expediční centrum, U Řepické zastávky 1293, Strakonice, tel.: 383 321 741, e-mail: ecc@joalis.cz

Body Centrum, Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: info@bodycentrum.com

Centrum metody C.I.C. - Ostrava, Pražákova 218/7, Ostrava, mob.: 730 517 776, email: centrumostrava@joalis.cz

Zdroj foto: samphotostock.cz

Tagy: Detoxikace malých dětí | ECCklub | metoda C.I.C.

Čtěte na Rodičům

Komentáře