Emoční inteligence u dětí

Datum publikace: 25.07.2013

Kategorie: Předškoláci | Výchova | První rok batolete | Jak být dobrým rodičem

Koncept emoční inteligence je v psychologii poměrně nový. Tohoto termínu v roce 1900 poprvé užili Salovey a Meyer, a definovali ji jako součást sociální inteligence, která zahrnuje schopnost sledovat vlastní i cizí pocity a emoce, rozlišovat je a využívat těchto informací ve svém myšlení a jednání (Salovey a Meyer via Shapiro; 1998).

Již v roce 1977 však americký vývojový psycholog H. Gardner popsal tzv. personální inteligenci, kterou dále rozdělil na inteligenci intrapersonální, (zjednodušeně řečeno se jedná o schopnost vycházet sám se sebou) a interpersonální (a s druhými). Tím otevřel diskusi o možné existenci vícero druhů inteligence.

Do té doby byla inteligence ztotožňována převážně se svou kognitivní složkou, totiž se schopností zpracovávat informace, orientovat se ve světě, učit se novému, chápat podstatné souvislosti a vztahy, rozumně myslet, účelně jednat a účinně se vyrovnávat s nároky života. V nejobecnějším smyslu tedy byla chápána jako schopnost pružně a přiměřeně reagovat na situace, které s sebou život přináší, a úspěšně řešit problémy, s nimiž se setkáváme.

Mnohé z výše uvedeného platí i pro soubor schopností, které nazýváme emoční inteligencí. Konstrukt emoční inteligence nám částečně odpovídá na otázku, proč jsou různí lidé v životě více nebo méně úspěšní, ačkoli jejich IQ může dosahovat velmi podobných hodnot. V životě totiž zdaleka nejde jen o schopnost umět řešit abstraktní úlohy a logicky uvažovat - a to dokonce ani v prostředí, které se na tento druh výkonů explicitně zaměřuje, totiž ve škole. I zde totiž může sehrát roli například nervozita v situaci zkoušky a žák, který ovládá alespoň základní seberegulační mechanismy, bude ve zjevné výhodě. Ještě zřetelněji se souvislost mezi emoční inteligencí a úspěšností - nejen ve smyslu dosahování vytčených cílů, ale také a především ve smyslu prožívané pohody a štěstí - projevuje v rodinném a společenském životě, kde schopnost vycházet se sebou a s druhými vystupuje ještě více do popředí. Zjednodušeně lze říci, že emoční inteligence je to, co nazýváme osobnostními rysy či prostě „charakterem“ jedince.

Společnost Scio v listopadu vydá knihu pohádek podporující a rozvíjející u dětí emoční inteligenci. Součástí knihy bude i metodika pro rodiče, plyšák a plyšové atributy vyjadřující jednotlivé pocity. Kniha i vzdělávací hračka vznikaly ve spolupráci pedagogů, dětských psychologů a rodičů s dětmi.

Tagy: scio.cz

Komentáře